Kiểm soát và Phân tích thí nghiệm

Để phát triển năng lực cốt lõi là xử lý môi trường đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ môi trường, SDV đã đầu tư nhân lực và hệ thống thiết bị hiện đại, đưa Phòng thí nghiệm của Công ty đạt chuẩn Villas. Phòng thí nghiệm Công ty SDV có năng lực phân tích, thử nghiệm các thông số ô nhiễm trong nước, nước thải, không khí, khí thải, đất, và chất thải nguy hại theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường hiện hành.

Công ty cổ phần Dịch vụ Sonadezi chính thức được Văn phòng công nhận chất lượng ra Quyết định công nhận số 258/QĐ-CNCL kèm theo Chứng chỉ công nhận phòng thí nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 cho lĩnh vực thử nghiệm Hóa học, mang số hiệu VILAS 310 và chứng nhận “đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường” (số hiệu VIMCERTS 031). Bên cạnh đó, đội ngũ nhân sự thuộc Phòng Phân tích thí nghiệm đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành (TCVN 17025:2017 và Nghị định 127/2007/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 01/8/2007 Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật).


NĂNG LỰC PHÂN TÍCH:

  • Phân tích nước: Phòng thí nghiệm Công ty SDV thực hiện phân tích, thử nghiệm được tất cả các chỉ tiêu hóa lý, vi sinh trong nước theo các tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam hiện hành (ISO, EPA, ASTM, APHA, TCVN…);
  • Phân tích không khí, khí thải: Phòng thí nghiệm Công ty SDV thực hiện phân tích, thử nghiệm các chỉ tiêu gây ô nhiễm không khí theo các tiêu chuẩn môi trường, tiêu chuẩn vệ sinh của Bộ Y tế…như: vi khí hậu, SO2, NOx, CO, HCl, H2SO4, H2S, hydrocarbon, phenol, VOC, aceton…, bụi lơ lững, bụi PM10, PM2,5, các kim loại như: Pb, Cu, Zn, ….;
  • Phân tích đất: Phân tích các chỉ tiêu gây ô nhiễm đất;
  • Phân tích chất thải: phân tích các chỉ tiêu theo quy chuẩn ngưỡng chất thải nguy hại ….;
  • Dịch vụ quan trắc, lấy mẫu không khí, nước , đất, chất thải nguy hại…

    Một số hình ảnh minh họa:

 

 

Tải tài liệu: